Allmänna villkor för deltagande i konferenser


Inledning

Dessa allmänna villkor för konferensdeltagande (”Villkoren”) tillämpas av Samhällsbyggarna (org nr: 802003-7563) som arrangerar konferenser. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Samhällsbyggarna som arrangerar den konferens som kunden registrerat sig för (”Arrangören”).

Genom att kunden registrerar sig för en konferens bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.
 

Arrangörens åtagande och syftet med konferensen

Konferenser som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession.
 
Arrangörens konferenser sponsras av företag som är verksamma inom den bransch som är aktuell eller annars berörs av ämnet för den specifika konferensen. Arrangörens åtagande består av att arrangera konferenser som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet, dels att skapa en plattform för en framtida relation mellan kunden och Arrangören samt mellan kunden och Arrangörens samarbetspartners för konferensen (eventuella medarrangörer, sponsorer, utställare) före, under och/eller efter avslutad konferens. Arrangören ska tillse att relationen mellan å ena sidan kunden och Arrangören och kunden och Arrangörens samarbetspartners sker via de kontaktvägar/-uppgifter som kunden anger vid anmälan till en konferens.

Konferensens ämne, tidpunkt, plats, samarbetspartners m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av Arrangörens konferenser kunden väljer att delta vid. Konferenserna kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På Arrangörens hemsida finns aktuella uppgifter om konferensens ämnen, talare, tidpunkter för konferensen, platsen där den hålls, medverkande samarbetspartners m m. Arrangören är förbehållen rätt att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.
 
Kunden är medveten om att Arrangören vid särskilda fall kan vara tvungen att genomföra en konferens digitalt trots att det initialt skulle genomföras på anvisad plats. Arrangören ska i sådana fall informera kunden om detta i förväg.

Hinder att delta vid konferens

Kundens registrering av deltagande vid Arrangörens konferens är bindande. Rätten att delta vid en konferens kan dock överlåtas av kunden till annan person om detta anmäls till Arrangören innan konferensen äger rum. Sådan person behöver dock, för att få delta vid konferensen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Bilder m.m.

Arrangören kan komma att använda bilder, inspelat material m.m. från konferensen för att informera om kommande events, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.. Läs mer om hur kundens personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy.

Cookies

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Force majeure

Arrangören har rätt att ställa in konferensen för det fall genomförandet av konferensen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in konferensen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.
 
Om konferensen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av konferensavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Kontakt

Samhällsbyggarna, e-post: info@samhallsbyggarna.org, telefon: 08 545 217 50

Publicerad den 12 juni 2023